502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
Blog   

Adwokat Kraków Rozwód


Rozwód


Rozwodowi często towarzyszą silne emocje. Zakończenie małżeństwa to dla partnerów sytuacja, w której trudno się odnaleźć, a konieczność stawienia się w sądzie dodatkowo potęguje strach i obawy przed przyszłością. Z pomocą przychodzi Kancelaria Adwokacka Marcina Lisickiego oferująca Państwu profesjonalną pomoc w sprawnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej, która nierzadko może okazać się postępowaniem dość skomplikowanym. Wykwalifikowany adwokat zadba o zakończenie zgodne z Państwa oczekiwaniami.

W ramach rozwodu Sąd Okręgowy orzeka między innymi o kilku istotnych elementach związanych ze sprawami rodzinnymi małżonków. Dotyczy to władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, regulacji kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi, określenia, z którym z rodziców będą one zamieszkiwały, obowiązku alimentacyjnego czy sposobu korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania po orzeczeniu rozwodu. Przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje na temat zakończenia małżeństwa.

Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia małżeńskiego jest przesłanką do orzeczenia rozwodu. Za tym terminem stoją trzy wspólnoty, które do tej pory łączyły małżonków. Jest to więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W momencie, gdy całkowicie i trwałe ustały oraz nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby świadczyć, że powrócą one między małżonkami, przyjmuje się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały. Co istotne, strona może wnieść, aby Sąd Okręgowy orzekł o winie wyłącznie jednego z partnerów. W przypadku, gdy sędzia przychyli się do żądania, drugi małżonek ma możliwość starania się po rozwodzie o otrzymanie alimentów od winnego małżonka.

Należy jednak pamiętać, że Sąd może uznać, że wina w rozkładzie pożycia leży po obu stronach, nawet jeśli w przypadku jednej ze stron jest ona nieporównywalnie mniejsza. Jakie zachowania mogą mieć na to wpływ? Przede wszystkim zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, alkoholizm i inne uzależnienia, agresja, odmowa pomocy, niewierność, bezpodstawne uchylenie się od obowiązku pracy czy nieporozumienie na tle seksualnym.Warto zaznaczyć, że Sąd Okręgowy w trakcie sprawy rozwodowej reguluje kontakty i alimenty dotyczące wyłącznie dzieci małoletnich, kierując się przede wszystkim ich dobrem. Należy pamiętać, że jeśli ucierpi ono w wyniku zakończenia małżeństwa, nie można orzec o rozwodzie. Warto zaznaczyć, że Sąd Okręgowy w trakcie sprawy rozwodowej reguluje kontakty i alimenty dotyczące wyłącznie dzieci małoletnich, kierując się przede wszystkim ich dobrem. Należy pamiętać, że jeśli ucierpi ono w wyniku zakończenia małżeństwa, nie można orzec o rozwodzie.

Piecza i władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

W trakcie postępowania strony mogą sporządzić i przedstawić odpowiednie porozumienie w wersji pisemnej, w którym został zawarty sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z małoletnimi po zakończeniu małżeństwa. Obejmuje ono ich wychowanie, troskę o środowisko materialne czy kierowanie. Jeśli ugoda będzie zgodna z interesem i dobrem dzieci, zostanie uwzględniona przez Sąd. Niestety w wielu przypadkach małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, a tym samym regulacja kwestii związanych z pieczą i władzą rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi pozostaje w rękach Sądu. W takich sytuacjach może on przyznać prawo do wychowywania obu rodzicom. Wraz z nim pojawiają się jednak obowiązki - strony muszą opiekować się potomkiem z poszanowaniem jego godności, dbając jednocześnie nie tylko o samo dziecko, ale także jego majątek. W kwestiach istotnych dla małoletniego małżonkowie powinni rozstrzygać wspólnie. Jest to np. miejsce pobytu, wyjazd za granicę czy zmiana nazwiska.

Sąd może również zadecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, o ile nie zachodzą przesłanki do przyznania jej obu stronom lub całkowitego pozbawienia. W takich sytuacjach jeden z małżonków będzie mieć pełne prawo do decydowaniu o kwestiach związanych z miejscem pobytu dzieci, zasadami ich wychowania oraz czasu i miejsca widywania się z drugim rodzicem. Sprawuje on również pieczę nad ich majątkiem. W wyjątkowych sytuacjach Sąd ma prawo do pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednej lub dwóch stron.

Alimenty w wyroku rozwodowym

Alimenty w wyroku rozwodowym są jego nieodłącznym elementem. Co ważne, są one przyznawane na dzieci małoletnie. Sąd orzeka o wysokości kosztów, jakie jest zobowiązany ponosić każdy z rodziców na rzecz ich wychowania i utrzymania. Określając alimenty, bierze się pod uwagę nie tylko rzeczywisty dochód stron. Uwzględnione zostają także możliwości zarobkowe zobowiązanego na podstawie jego stanu zdrowia, wykształcenia i wieku. Jeśli któryś z rodziców chciałby, aby orzeczono o alimentach na rzecz dzieci pełnoletnich, co formalnie mimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności jest możliwe, powinien wystąpić do Sądu Rejonowego z osobnym powództwem, którego przedmiotem będą alimenty na rzecz dorosłego dziecka.

Warto pamiętać, że alimenty są przyznawane nie tylko na dzieci. W przypadku orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego jednego z małżonków, druga strona może ubiegać się po zakończeniu rozwodu o orzeczenie alimentów od partnera winnego, nawet jeśli nie pozostaje w niedostatku.

Elementy formalne pozwu rozwodowego

Właściwie przygotowany pozew rozwodowy, który musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach, powinien zawierać określone w Kodeksie postępowania cywilnego elementy. Są to:

  • oznaczenie Sądu Okręgowego (wskazanie miejscowości),
  • dane obu stron (imię, nazwisko, PESEL i miejsce zamieszkania),
  • oznaczenie, czyli tytuł: Pozew o rozwód,
  • określenie żądań i dowodów,
  • informacje na temat ewentualnych prób mediacji lub innych podjętych prób pozasądowego rozwiązania sporu,
  • czytelny podpis,
  • załączniki (skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia dzieci, jeśli strony je posiadają).

Nieodłącznym elementem formalnym pozwu rozwodowego jest wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego. Należy w nim określić, czy żądamy orzeczenia o winie jednego z małżonków, obu lub bez orzekania o winie. Jeśli partnerzy mają małoletnie dzieci, konieczne jest także dołączenie wniosku o rozstrzygnięciu o władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów oraz o zasądzenie alimentów w określonej wysokości. Wraz z pozwem należy również dostarczyć potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Opłata za wniesienie sprawy rozwodowej do Sądu

Opłata za wniesienie sprawy rozwodowej do Sądu Okręgowego jest stała i wynosi 600 złotych. Należy uiścić ją w momencie składania pozwu, a następnie dołączyć potwierdzenie dokonanie wpłaty do pisma. Powód może jednak złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub w części. W tym celu konieczne jest wypełnienie właściwego formularza - oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach, majątku i źródłach utrzymania. Jeśli Sąd zdecyduje, że wniesienie opłaty może być przyczyną uszczerbku utrzymania koniecznego i dla powoda, i dla rodziny, przychyli się do wniosku. W przypadku, gdy stwierdzi się, że strona wnosząca pozew jest zdolna do pokrycia niektórych wydatków, zostanie zwolniona z kosztów sądowych tylko w części.

Właściwość miejscowa sądu rozwodowego

Sąd rozwodowy to Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżeństwo ostatnio mieszkało, o ile jeden z partnerów ma w nim nadal miejsce zamieszkania bądź zwykłego pobytu. W sytuacji, gdy żadna ze stron nie mieszka już w okręgu, w których dotychczas wspólnie rezydowały, pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwego dla miejsca, w którym obecnie przebywa osoba pozwana. Brak podstawy pozwala na skierowanie sprawy do Sądu zgodnego z miejscem zamieszkania powoda, czyli małżonka, który występuje o rozwód.

Odpowiedź pozwanego na złożony pozew

Odpowiedź pozwanego na złożony pozew została uregulowana prawnie. Doręczając mu jeden z egzemplarzy wraz z załącznikami, Sąd dołącza pismo, w którym zobowiązuje go do wniesienia odpowiedzi w ciągu 14 dni. Czas ten jest liczony od momentu odebrania listu i dotyczy dni kalendarzowych. W przypadku dni wolnych od pracy lub świątecznych są one uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy są ostatnim dniem wskazanego terminu. W takich sytuacjach pismo może zostać złożone następnego dnia. Jeśli pozwany decyduje się na odpowiedź drogą pocztową, liczy się data stempla na kopercie, a nie moment przyjęcia go w Sądzie.

Równie ważna, co data odpowiedzi pozwanego na złożony pozew, jest jej zawartość. Należy podać w niej datę sporządzenia pisma, wskazać właściwy Sąd, wydział, adres i sygnaturę akt, a następnie oznaczyć strony sprawy - czyli powoda i pozwanego. Tytuł pisma powinien brzmieć następująco: Odpowiedź pozwanego na pozew o rozwód. Kolejnym krokiem jest odniesienie się do konkretnych kwestii. Jest to samo orzeczenie rozwodu i wskazanie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, zasądzenie alimentów na rzecz pozwanego lub powoda, wykonywanie władzy rodzicielskiej (powierzenie jej obu stronom lub ograniczenie jednemu z rodziców), sposób uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi i korzystanie z mieszkania po rozwodzie.

Długość sprawy rozwodowej

Długość sprawy rozwodowej to kwestia niezwykle indywidualna z uwagi na specyfikę samego postępowania. Bardzo często określenie jej trwania jest wręcz niemożliwe, jednak można stwierdzić, że najszybciej rozstrzygane są sprawy bez orzekania o winie. Brak konieczności ustalania winnego trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego znacząco upraszcza i przyspiesza postępowanie dowodowe, umożliwiając orzeczenie już na pierwszej rozprawie. Innymi czynnikami, które mogą skrócić długość sprawy rozwodowej, jest rozdzielczość majątkowa i brak małoletnich dzieci. Nie bez znaczenia jest również zgodność stron - wspólny cel i współpraca pozwalają na sprawne i bezproblemowe otrzymanie rozwodu.

Należy także pamiętać, że przed samym wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy pozew musi zostać przyjęty przez Sąd, a następnie dostarczony stronie pozwanej. Co więcej, powód może zostać wezwany do usunięcia braków formalnych w pozwie, co dodatkowo wpływa na wydłużenie sprawy rozwodowej.

Zapraszamy również na stronę internetową www.adwokat-lisicki.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem 502-598-490 celem umówienia dogodnego dla Państwa spotkania.