502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
Blog   

Adwokat Kraków - Rozgraniczenie


Rozgraniczenie


Rozgraniczenie jest szczególnego typu postępowaniem uregulowanym art. 152 i 153 k.c. Przyjmuje się, że właściciele sąsiadujących ze sobą gruntów obowiązani są do wzajemnego utrzymywania znaków granicznych. Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, w której granice gruntów są sporne ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania.

Postępowanie rozgraniczeniowe składa się z dwóch etapów – administracyjnego i sądowego.

Etap administracyjny rozpoczyna się od złożenia do odpowiedniego organu administracyjnego podania. Składa się je do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po złożeniu stosownego podania biegły geodeta ustala przebieg granic. Ten etap kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie ustalenia przebiegu granic. Możliwe jest również zawarcie przed uprawnionym geodetą ugody co do przebiegu granic.

Zdażają się jednak sytuacje, w których jedna ze stron postępowania mimo geodezyjnego ustalenia granic, nie jest zadowolona z ich nowego przebiegu. Wówczas może żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sądem właściwym do przeprowadzenia tego typu postępowania jest sąd rejonowy właściwy według położenia nieruchomości. Sąd przeprowadza odpowiednie postępowanie dowodowe i ustala przebieg granic z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Postępowanie dowodowe opiera się na przesłuchaniu świadków i stron postępowania oraz analizie wszelkich dostępnych dokumentów ze spornego obszaru. Przeprowadza się również oględziny spornego terenu, polegające na przeprowadzeniu posiedzenia poza salą sądową na spornych granicach. Co do zasady sporządzana jest wówczas dokumentacja fotograficzna terenu. Może się zdarzyć po przeprowadzeniu dowodów, sąd przyzna jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.

Jeśli jedna ze stron nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia, możliwe jest złożenie apelacji do sądu II instancji.

W razie konieczności przeprowadzenia tego typu postępowania zapraszamy do współpracy. Kancelaria adwokacka służy pomocą.

Kontakt z kancelarią


W celu umówienia terminu spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

502 598 490

marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl

Adwokat Marcin Lisicki
Kancelaria Adwokacka
ul. Kazimierza Wielkiego 82/1A
30-074 Kraków


Formularz porady prawnej


Wypełnij i wyślij poniższy formularz w celu otrzymania warunków współpracy.
Nasza kancelaria przygotuje dla Ciebie bezpłatną wycenę usługi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.