Kraków
Niepołomice
502 598 490    marcin.lisicki@adwokat-lisicki.pl
660 853 864    joanna.kubas@adwokatura.krakow.pl Blog   
Porada prawna - dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Porada prawna - dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady prawnej. Niezależnie od tego, czy wynikają one z obecnej sytuacji życiowej lub dotyczą spraw formalnych, warto skorzystać z usług adwokata. Pomoże to nam w zrozumieniu problemu oraz da pewność, że zaproponowane rozwiązanie będzie dla nas korzystne oraz zgodne z prawem.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Dziecko od urodzenia aż do uzyskania pełnoletności znajduje się pod opieką rodziców. Władza rodzicielska to obowiązek opieki nad dzieckiem oraz jego wychowania z poszanowaniem praw i godności człowieka. Rodzice zobowiązani są również do dbania o prawidłowy rozwój dziecka, zarówno fizyczny, jak i duchowy. Jeżeli jeden z rodziców nie żyje lub zostały mu odebrane prawa rodzicielskie, pieczę nad dzieckiem sprawuje drugi rodzic.

Prawo pracy - najczęstsze sprawy przed sądami

Prawo pracy - najczęstsze sprawy przed sądami

Czasami stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie układa się dokładnie tak, jak każdy tego oczekiwał. Mimo iż Kodeks Pracy w dość precyzyjny sposób reguluje wszelkie kwestie związane z obowiązkami i prawami pracownika, to bardzo często padają oni ofiarami wielu nadużyć ze strony pracodawców. Właśnie z tego względu codziennie napływają do sądu nowe oskarżenia związane z nieprawidłowościami w stosunku pracy pomiędzy zatrudnionym a pracodawcą, z których większość w toku postępowania kończy się zasądzeniem odpowiedniej kary. Warto poznać najczęstsze sposoby łamania praw pracowniczych przez przedsiębiorców.

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Zakończenie umowy najmu nie zawsze przebiega w przyjemnej i zdrowej atmosferze. Wynajmujący podczas trwania umowy mogą okazać się osobami wkraczającymi w prywatność Najemców, zaś ci mogą nie regulować należności na czas lub dokonywać nieautoryzowanych remontów i przeróbek danego lokalu. Wówczas należy wypowiedzieć umowę najmu sporządzając odpowiednio wcześnie pismo, w którym warto zawrzeć wszelkie prawnie wymagane aspekty i przekazać je drugiej stronie umowy.

Intercyza

Intercyza

Zgodnie z ustawą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomiędzy osobami, które wchodzą w związek małżeński, powstaje wspólność majątkowa. Od momentu zawarcia małżeństwa zgromadzony majątek staje się wspólną własnością męża i żony. Nie jest to jednak obowiązkowe – każda para małżeńska może zmienić zasady wspólności majątkowej za pomocą specjalnej umowy, a więc intercyzy.

Wyrok łączny - na czym to polega?

Wyrok łączny - na czym to polega?

Wyrok łączny to łączna kara za przestępstwa, jakie popełnił sprawca. Skazany otrzymuje wyrok za każde odrębne postępowanie, a następnie sąd sprawdza możliwość przydzielenia wyroku łącznego. Sąd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek uwzględnienia oraz prześledzenia wszystkich wcześniejszych wyroków prawomocnych, których dotyczy wniosek o karę łączną, ale także i pozostałe wyroki. Jeśli zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, sąd jest zobowiązany orzec taką karę.

Spółka z o.o. - na czym to polega?

Spółka z o.o. - na czym to polega?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma działalności, z której najczęściej korzystają wspólnicy pragnący ograniczyć ryzyko do wysokości poniesionego wkładu finansowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, kapitał ten wynosi minimum 5 tysięcy złotych. Jest to także minimalna kwota wymagana do założenia spółki z o.o. Jednocześnie strony podejmujące się stworzenia spółki zachowują stały i bezpośredni nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem tej formy działalności.

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Kara pozbawienia wolności ma na celu odizolowanie od reszty społeczeństwa osoby, której czyny mogą stanowić zagrożenie dla innych. Przy takim wyborze kary nie zawsze można jednak mówić o skutecznej resocjalizacji, gdyż zdarza się, że więźniowie po wyjściu na wolność powracają do świata przestępczego. Istnieje jednak grupa osób, których działania, mimo iż niewłaściwe z punktu widzenia reszty społeczeństwa, nie są uznawane za niebezpieczne dla innych osób. Skazani są w takiej sytuacji obejmowani tak zwanym dozorem elektronicznym.

Spadek - co wchodzi w jego skład?

Spadek - co wchodzi w jego skład?

Po śmierci spadkobiercy często toczą się spory o spadek. Wiele osób jest przekonanych, że w jego składzie znajdują się takie rzeczy jak samochody, domy, mieszkania czy pieniądze. Jednak w świetle prawa, poza składnikami materialnymi, każdy spadek obejmuje również liczne prawa, a niekiedy też i obowiązki, w tym długi, pożyczki, należności i różnego rodzaju zobowiązania. Warto zatem poznać wszelkie informacje dotyczące spadku, aby wiedzieć, co dokładnie podlega dziedziczeniu i co wchodzi w skład spadku oraz jak postępować będąc spadkobiercą.

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności i obowiązków rejestracyjnych. Warto pamiętać, że dla niektórych podmiotów i wybranych form działalności, podstawą staje się uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kto podlega wpisowi do KRS i czym tak właściwie jest Krajowy Rejestr Sądowy? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na podstawowe pytania związane z tym zagadnieniem.

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Ustalenie kontaktów z dziećmi jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. Podpowiadamy, na jakich zasadach sąd rozstrzyga o kontaktach i co mogą zrobić rodzice, żeby sąd wziął pod uwagę ich porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Dowiedz się więcej o rodzicielskim planie wychowawczym.

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Nieprzestrzeganie procedur podczas wypowiedzenia umowy o pracę może skończyć się na drodze sądowej. Pracownik może bowiem uznać, że wypowiedzenie było bezzasadne lub niezgodne z prawem. Dowiedz się więcej o niezgodnym z prawem wypowiedzeniu umowy. Podpowiadamy, co przysługuje pracownikowi w takiej sytuacji.

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne – opis przestępstwa i przykłady

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne – opis przestępstwa i przykłady

Istnieją różne formy przemocy fizycznej i psychicznej. Niektóre z nich są realizowane poprzez konkretne działania lub odwrotnie – w wyniku zaniechania. Często są to czyny powtarzające się albo jednorazowe, intensywne i rozciągnięte w czasie. Kodeks karny (art. 207) definiuje to jako znęcanie się nad osobą najbliższą bądź pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy. Takie przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie umyślnie i z zamiarem bezpośrednim. Dlatego w art. 207 k.c. użyto określenia „znęcanie się” – chodzi tylko o te czyny, które charakteryzują nastawienie sprawcy.

Naruszenie wizerunku – ochrona wizerunku i zasady jego rozpowszechniania

Naruszenie wizerunku – ochrona wizerunku i zasady jego rozpowszechniania

Wizerunek należy do kategorii danych osobowych, czyli wszelkich informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej. W kontekście danych osobowych nie ma znaczenia, czy zidentyfikowanie człowieka jest możliwe w sposób bezpośredni, czy pośredni (czyli np. na podstawie danych o lokalizacji lub czynników określających tożsamość fizyczną, społeczną, bądź genetyczną). Wizerunek bez wątpienia pozwala na potwierdzenie czyjejś tożsamości, dlatego podlega ochronie przewidzianej nie tylko przepisami RODO z 27 kwietnia 2016 roku, ale i m.in. artykułu 23 Kodeksu cywilnego zaliczającego wizerunek do dóbr osobistych.

Prawa majątkowe – definicja

Prawa majątkowe – definicja

W ujęciu ekonomicznym prawa majątkowe są podstawą wszelkiej wymiany rynkowej na świecie. Obywatele poszczególnych państw korzystają z prywatnych praw własności, czyli prawa do posiadania, wynajmu, sprzedaży, gromadzenia, czy delegowania. Prawa majątkowe opierają się tym samym na teoretycznym i prawnym tytule własności do konkretnych przedmiotów przez osoby fizyczne. Pozwalają również określić, w jaki sposób korzysta się z danej rzeczy.

Czyn ciągły – definicja i przykłady

Czyn ciągły – definicja i przykłady

Opis instytucji czynu ciągłego znajduje się w artykule 12 Kodeksu karnego. Wedle tego przepisu, czyn ciągły polega na realizowaniu jednego przestępstwa etapami, czyli stanowi zbiór zintegrowanych zachowań sprawcy. Mowa więc o jednym rodzaju czynu zabronionego, który przejawia się w dwóch lub większej liczbie działań tej samej osoby. Etapy te wiążą krótkie odstępy czasu oraz elementy strony podmiotowej. Poznaj definicję i konkretne przykłady występowania czynu ciągłego w praktyce.

Przedawnienie odsetek

Przedawnienie odsetek

Zgodnie z artykułem 117 par. 1 Kodeksu cywilnego, roszczenia majątkowe – w tym odsetki – ulegają przedawnieniu. Jest to jednocześnie zależne od tego, czy zapłata w ogóle nie nastąpiła, czy dłużnik spłacił główną należność z opóźnieniem. Trzeba wiedzieć, że odsetki, co do zasady, przedawniają się nie później niż świadczenie główne, mają więc w stosunku do niego charakter akcesoryjny. Jakie są najważniejsze kwestie prawne związane z przedawnieniem odsetek, które warto znać?

Tymczasowe aresztowanie – definicja oraz uprawnienia aresztowanego i obrońcy

Tymczasowe aresztowanie – definicja oraz uprawnienia aresztowanego i obrońcy

Tymczasowo aresztowana może zostać każda osoba, której przedstawiono zarzuty popełnienia jakiegoś przestępstwa. Aresztowanie poprzedza odczytanie przez policjanta lub prokuratora postanowienia o postawieniu zarzutów. Odczyt wyjaśnia podejrzanemu, jakie przestępstwo jest mu zarzucane. Tymczasowe aresztowanie pełni funkcję środka zapobiegawczego. Może być stosowane wtedy, gdy zawiodą pozostałe środki zapobiegawcze (np. dozór policyjny lub zakaz opuszczania kraju) i istnieje obawa przed ucieczką lub ukryciem się podejrzanego.

Groźba karalna – opis i przykłady

Groźba karalna – opis i przykłady

Ten rodzaj przestępstwa opisuje artykuł 190 par. 1 Kodeksu karnego, wedle którego groźba karalna polega na grożeniu innej osobie popełnieniem zbrodni lub występku na szkodę jej bądź najbliższej dla niej osoby. Wiąże się więc z oddziaływaniem na psychikę człowieka, poprzez przedstawienie zła, które spotka go ze strony grożącego. O przypisaniu sprawcy takiego przestępstwa decyduje głównie to, czy pokrzywdzony odczuwa w związku z tym zdarzeniem uzasadnioną obawę.

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu

Instytucję zastrzeżenia do protokołu reguluje artykuł 162 Kodeksu postępowania cywilnego. Polega ona na zwróceniu uwagi sądu na popełnione uchybienia procesowe. Może zostać zgłoszona przez każdą ze stron, najpóźniej na kolejnym posiedzeniu. Zastrzeżenie do protokołu pozwala na niezwłoczne wszczęcie postępowania naprawczego i eliminację błędów występujących podczas rozprawy. Celem tej czynności jest ochrona stron sporu, a także samego sądu, gdyż takie zgłoszenia pozwalają na przyspieszenie i usprawnienie toczącego się postępowania.

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności przedmiotem ochrony jest wolność fizyczna, która umożliwia przemieszczanie się w inne miejsce. Sprawca dopuszczający się takiego czynu podlega karze więzienia od 3 miesięcy do lat 5. Reguluje to art. 189 Kodeksu karnego, jednocześnie nie precyzując samych sposobów pozbawiania wolności. Określa się jednak, że w ich zakres wchodzą wszelkie działania uniemożliwiające człowiekowi zmianę miejsca pobytu zgodnie z własną wolą.

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

Nietykalnością cielesną określa się wolność człowieka przed niechcianym naruszeniem jego strefy cielesnej. W związku z powyższym, każda osoba ma prawo oczekiwać od innych ludzi, że nie będzie przez nich dotykana wbrew swojej woli. Nietykalność cielesna zalicza się tym samym do dóbr chronionych przez artykuł 217 par 1 k.k., gdyż wiąże się z godnością osobistą człowieka, a jej naruszenie podlega odpowiedzialności karnej.

Ugoda sądowa – opis instytucji

Ugoda sądowa – opis instytucji

Ugoda sądowa może zostać zawarta w dowolnym momencie postępowania, prowadząc do jego umorzenia lub do cofnięcia pozwu. Postanowienia ugody kształtuje się na zasadzie kompromisu, czyli tak, aby obie strony były zadowolone ze wspólnie ustalonych warunków. Umowa ta stanowi jednocześnie najbardziej pożądaną formę rozwiązywania konfliktów, ponieważ przynosi stronom wymierne korzyści – odbudowuje zaufanie między nimi, a także umożliwia zamknięcie sprawy bez kosztownego i długotrwałego postępowania formalnego oraz dowodowego.

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

Istnieją różne formy przemocy fizycznej i psychicznej. Niektóre z nich są realizowane poprzez konkretne działania lub odwrotnie – w wyniku zaniechania. Często są to czyny powtarzające się albo jednorazowe, intensywne i rozciągnięte w czasie. Kodeks karny (art. 207) definiuje to jako znęcanie się nad osobą najbliższą bądź pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy. Takie przestępstwo może zostać popełnione wyłącznie umyślnie i z zamiarem bezpośrednim. Dlatego w art. 207 k.c. użyto określenia „znęcanie się” – chodzi tylko o te czyny, które charakteryzują nastawienie sprawcy.

Alimenty na byłego współmałżonka

Alimenty na byłego współmałżonka

Rozpad małżeństwa to bardzo stresujący proces dla obu stron. Świadczy o ogromnych problemach w związku i braku możliwości naprawy dotychczasowego pożycia małżeńskiego. Wraz z rozwodem idą jednak w parze także inne zobowiązania, takie jak m.in. alimenty na byłego współmałżonka, o które do sądu napływa coraz więcej wniosków. Nie zawsze jednak droga do ich uzyskania jest prosta i krótka, dlatego warto poznać wszelkie szczegóły na jej temat, aby do sądu iść w pełni przygotowanym i pewnym swoich oczekiwań. Podstawową różnicą w sprawach alimentacyjnych jest sposób rozpadu małżeństwa. Ma on decydujący wpływ na wysokość udzielonych alimentów oraz na ich zasadność.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Właściciele sąsiadujących ze sobą działek nie zawsze mają świadomość prawidłowego przebiegu ich granic, wskutek czego bardzo często powstają między nimi napięcia, w tym także kłótnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy konflikt jest uzasadniony. Może się bowiem zdarzyć, że działki i ich granice nie zostały wytyczone prawidłowo lub zostały zatarte wraz z czasem, przez co panujący spór można uznać za zasadny. Postępowanie w celu rozgraniczenia nieruchomości ma wytyczyć prawidłowe granice działek z jak największą dokładnością i precyzją, a kończy się sporządzeniem odpowiednich dokumentów wiążących prawnie.

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Nieudane próby odzyskania należnych pieniędzy za wykonaną usługę czy sprzedany przedmiot to z pewnością stresujące przeżycie dla każdego przedsiębiorcy. W momencie, gdy faktury pozostają nieopłacone, zwykłe prośby nie przynoszą skutku, a polubowna windykacja zawodzi, czas skierować sprawę do sądu. W takich sytuacjach najlepszym wyborem jest pozew o zapłatę. Sprawdzamy, jak go prawidłowo przygotować, co powinien zawierać i jak przebiega sam proces.

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Śmierć bliskiej osoby to jedna z najtrudniejszych chwil w życiu każdego z nas. Gdy emocje już opadną, warto przystąpić do uporządkowywania wszystkich spraw po zmarłym. Jedną z najważniejszych rzeczy, o które należy zadbać, jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. W przypadku pozostawionego majątku, którego nie chcesz przyjmować, wyróżniamy dwie instytucje – odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia. Jakie są podobieństwa i różnice między nimi oraz na czym polegają?

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Wezwanie do zapłaty jest zazwyczaj skutecznym sposobem na polubowne odzyskanie należności, jednak nie zawsze działa. W takim przypadku konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Czym jest pozew o zapłatę, jakie postępowanie wybrać oraz jak napisać pozew?

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia bywają ze sobą utożsamiane. Terminy, choć często są stosowane zamiennie, oznaczają co innego. Czym różnią się te dwie instytucje prawa spadkowego? Czy występują między nimi podobieństwa?

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu małżonków znajdujących się w trakcie lub po rozwodzie. Bez podpisanej intercyzy z pewnością dotknie on każdego rozwodnika. Proces ten jest emocjonalny, zazwyczaj dość burzliwy i rzadko kończy się optymistycznym rozwiązaniem dla obu stron, gdyż przeważnie jedna z nich czuje się pokrzywdzona i nie odczuwa sprawiedliwego podziału. Czy podział majątku można przeprowadzić sprawnie, aby zamknięcie spraw małżeńskich okazało się szybkie i mniej bolesne?

Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary

Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary

W większości sytuacji wymierzona przez sąd kara powinna zostać wykonania niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Jednak w niektórych przypadkach, które są wskazane w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego (art.150-151 k.k.w.) można ubiegać się o odroczenie wykonania kary, składając właściwy wniosek. Jak powinien wyglądać taki dokument, co należy w nim zawrzeć oraz w jakich sytuacjach można go złożyć?

Jak zawrzeć umowę darowizny?

Jak zawrzeć umowę darowizny?

Zastanawiasz się, jak zawrzeć umowę darowizny oraz w jakich sytuacjach można ją sporządzić? Zgodnie z polskim prawem, a dokładnie Kodeksem cywilnym, zobowiązuje ona darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku (art. 888). Podpowiadamy, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy darowizny!

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Kodeks cywilny szczegółowo reguluje kwestie dziedziczenia działalności gospodarczej, w tym między innymi to, co dzieje się z prawami i obowiązkami majątkowymi zmarłej osoby. Informacje o losie firmy po śmierci jej właściciela określa także ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy poradnik, w którym znajdziesz przydatne informacje na temat dziedziczenia działalności gospodarczej.

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy jest możliwy w Polsce dopiero od 2010 r. To właśnie wtedy weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym określająca zasady tego typu postępowań. Należy jednak pamiętać, że bez względu na powód skierowania sprawy do sądu, roszczenia całej grupy muszą być oparte na takiej samej podstawie prawnej. Jak wygląda proces składania pozwu zbiorowego i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać?

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to możliwość wprowadzona dla skazanych, którzy przestrzegają regulaminu zakładu karnego i chętnie poddają się procesowi resocjalizacji. Kiedy można o nie wnioskować i kto może to zrobić? O tym będzie mowa w dzisiejszym wpisie.

Środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie

Środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, który sąd może zastosować w trakcie postępowania przeciwko oskarżonemu. Kodeks karny ściśle reguluje jednak sytuacje, w których może on być wprowadzony w życie. W jakich okolicznościach jest używany?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny jest koniecznością dostarczania danej osobie środków utrzymania lub wychowania. Najczęściej występuje w relacjach dzieci z rodzicami lub w relacji ze współmałżonkiem. Funkcją tego świadczenia jest zapewnienie warunków materialnych osobom uprawnionym do jego otrzymywania.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Czy rozwód z orzekaniem o winie może powodować określone skutki prawne? Jak należy rozumieć pojęcie winy rozkładu pożycia? Czy małżonkowie mogą być bardziej lub mniej winni zaniku więzi małżeńskiej? Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się więcej.

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Mimo że słowo stalking brzmi dość obco, to silnie zakorzeniło się w polskiej rzeczywistości. W jaki sposób należy je rozumieć? Kim są stalkerzy? Dlaczego ich działania są szkodliwe i jakie konsekwencje karne się z nimi wiążą? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Korzystanie z cudzej własności w ramach dozwolonego użytku - co trzeba wiedzieć?

Korzystanie z cudzej własności w ramach dozwolonego użytku - co trzeba wiedzieć?

Istnieją przypadki, w których możemy swobodnie korzystać z cudzych utworów, a nawet je kopiować, jeśli spełnimy przy tym pewne warunki. Dzieje się tak dzięki ograniczeniu autorskich praw majątkowych w ramach dozwolonego użytku. Kiedy jednak korzystanie z cudzej własności intelektualnej jest zgodne z przepisami?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby utrwalonego na zdjęciu, filmie itp. w przeważającej liczbie przypadków wymaga zgody. Istnieją jednak sytuacje, w których nie jest ona konieczna - na przykład, gdy domniemuje się, że osoba ta zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku. Kiedy jednak dokładnie nie musimy mieć pozwolenia na takie działanie?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

Jeśli zmarły pozostawił testament, dziedziczenie odbywa się zgodnie z jego rozporządzeniami, jednak tylko pod warunkiem, iż jest on ważny. Istnieją bowiem okoliczności i błędy, które dyskwalifikują taki dokument w świetle prawa. W jakich przypadkach można wnieść o jego unieważnienie?

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga potocznie mają bardzo podobne znaczenie, jednak zgodnie z literą prawa stanowią dwa odrębne przestępstwa, które mogą oznaczać dla pokrzywdzonego zupełnie różne konsekwencje. Najprościej odróżnia się je, mówiąc, że pierwsze godzi w cześć zewnętrzną ofiary, natomiast drugie w cześć wewnętrzną. Co to jednak w praktyce oznacza?

Dziedziczenie długów - jak tego uniknąć?

Dziedziczenie długów - jak tego uniknąć?

Otrzymanie spadku z reguły kojarzymy z przypływem gotówki, jednak rzeczywistość nie zawsze jest taka prosta. W niektórych przypadkach może okazać się, że oprócz majątku zmarłego dziedziczymy także długi, o których nikt z bliskich spadkodawcy osób nie miał pojęcia. Jak sprawdzić, czy testator miał długi i jak uniknąć ich otrzymania?

Prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki najemcy

Najemca, czyli osoba, która bierze od kogoś lokal w najem, ma szereg praw, umożliwiających mu swobodne korzystanie z wynajmowanej przestrzeni, ale musi się liczyć także z koniecznością wypełnienia pewnych obowiązków. Lekceważenie ich stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu, dlatego konieczne jest, by zdawać sobie sprawę z przepisów regulujących stosunki między lokatorem a wynajmującym. Z jakich powinności musi wywiązać się najemca i czego może żądać od właściciela lokalu?

Przysposobienie dziecka - co trzeba wiedzieć?

Przysposobienie dziecka - co trzeba wiedzieć?

Procedura przysposobienia, czyli adopcji dziecka dla wielu osób nie jest do końca jasna. Czy każdy może adoptować dziecko? Czy sam przysposobiony musi się na to zgodzić? Jak wygląda postępowanie w sprawie adopcji? Na te i wiele innych pytań związanych z przysposobieniem dziecka znajdziecie odpowiedzi w tym artykule. isu

Upadłość konsumencka - najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka - najważniejsze informacje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi rozwiązanie dla zadłużonych osób, które nie są w stanie samodzielnie radzić sobie z regulowaniem należności i których sytuacja wskazuje, że ten stan rzeczy nie ulegnie poprawie w bliskiej przyszłości. Co należy zrobić, by uzyskać częściowe lub całkowite umorzenie długów? I kto może się o nie starać?

Ubezwłasnowolnienie - kiedy jest możliwe i co naprawdę oznacza?

Ubezwłasnowolnienie - kiedy jest możliwe i co naprawdę oznacza?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie danej osoby można złożyć, jeśli z jakiegoś powodu nie jest ona zdolna do kierowania własnymi sprawami. Oznacza ono pozbawienie zdolności do czynności prawnych w stopniu całkowitym albo tylko częściowym i może nastąpić wyłącznie na skutek orzeczenia sądu. Kto jednak i w jakiej sytuacji może złożyć taki wniosek? I co właściwie oznacza w praktyce ubezwłasnowolnienie?

Czym jest władza rodzicielska?

Czym jest władza rodzicielska?

Choć termin władza rodzicielska może kojarzyć się głównie z prawami rodziców w stosunku do ich dzieci, tak naprawdę obejmuje również cały szereg ich obowiązków wobec potomstwa. Zakres jednych i drugich określa w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Co jednak dokładnie mówi on na jej temat?

Obniżenie i podwyższenie alimentów - co trzeba o tym wiedzieć?

Obniżenie i podwyższenie alimentów - co trzeba o tym wiedzieć?

Wysokość alimentów na dziecko nie musi być stała przez cały okres, w którym one przysługują. W uzasadnionych okolicznościach może zostać zmieniona - zarówno na wyższą kwotę, jak i na niższą. Warunkiem jest wystąpienie okoliczności, które uzasadniają złożenie do sądu pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów przez którąś z zainteresowanych stron.

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

W przypadku gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, istnieje domniemanie, że jego ojcem jest mąż matki. Jeśli jednak nie urodzi się ono w małżeństwie, domniemanie na temat ojcostwa zostanie obalone lub dziecko nie zostanie uznane przez ojca, o ustalenie ojcostwa można starać się na drodze sądowej. Jak wygląda taki proces?

Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat?

Zawód adwokata jest co prawda powszechnie znany, jednak filmy i seriale wyrabiają w nas przekonanie, że polega on jedynie na wygłaszaniu płomiennych mów w sądzie. Tymczasem kompetencje adwokata są bardzo szerokie i może on pomóc w wielu kwestiach, nie tylko wtedy, gdy stajemy przed sądem w charakterze pozwanego czy oskarżonego.

Adwokat czy radca prawny?

Adwokat czy radca prawny?

Pytanie, czy w razie potrzeby wybrać usługi adwokata, czy radcy prawnego, przewija się przez umysły wielu osób. Niepewność wynika głównie stąd, że dla większości niezwiązanych ze światem prawniczym ludzi różnica między tymi zawodami jest niejasna. Czy profesje adwokata i radcy prawnego różnią się od siebie? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Rozprawa sądowa - co trzeba wiedzieć?

Rozprawa sądowa - co trzeba wiedzieć?

Osoby, które po raz pierwszy wybierają się do sądu, często przeżywają niepotrzebny stres spowodowany tym, że nie wiedzą, jak wygląda rozprawa w sądzie i jak się podczas niej zachować. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami na temat przebiegu rozprawy sądowej i savoir vivre’u, który obowiązuje w tej instytucji. Oto kilka faktów, które z pewnością sprawią, że wizyta w sądzie stanie się mniej stresująca.

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Osoba wezwana na świadka w sądzie ma szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może skutkować wysoką grzywną, a nawet, w skrajnych przypadkach, karą pozbawienia wolności. Przysługują jej jednak również rozmaite prawa, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jeśli lokator staje się problematyczny, właściciel lokalu może wypowiedzieć mu umowę i to bez zachowania terminu wypowiedzenia. W następnej kolejności zaś, jeśli ów lokator nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, ma on prawo starać się o jego eksmisję. Jednak usunięcie z lokalu uciążliwego najemcy możliwe jest jedynie na mocy wyroku sądu, a wykonane może być tylko przez komornika sądowego. Nie można więc zakładać, że w razie kłopotów z lokatorem pomocą będzie mogła służyć nam policja.

Zasiedzenie nieruchomości - co to oznacza?

Zasiedzenie nieruchomości - co to oznacza?

Jeśli dana osoba posiada nieruchomość, która do niej nie należy, w taki sposób, w jaki robi to właściciel, po upływie określonego czasu może nabyć do niej prawo własności. Kwestia ta jednak jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Dlatego właśnie wyjaśniamy, kiedy przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie jest możliwe.

Dziedziczenie ustawowe - kto ma prawo do spadku, jeśli nie ma testamentu?

Dziedziczenie ustawowe - kto ma prawo do spadku, jeśli nie ma testamentu?

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której zmarły nie pozostawił testamentu, testament został uznany za nieważny lub wszyscy w nim wymienieni zrzekli się spadku albo zostali uznani niegodnymi dziedziczenia, sposób podziału jego majątku będzie wynikał z ustawy. To, kto otrzyma spadek, będzie zaś zależało od stanu rodzinnego zmarłego. Oto kolejność, w jakiej ustala się spadkobierców w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Jakie formy może mieć mobbing w pracy?

Jakie formy może mieć mobbing w pracy?

Mobbing to pojęcie, o którym dużo się mówi, jednak nazwanie jego przejawów nie przychodzi już z taką łatwością. Jakie zdarzenia można uznać za jego oznakę? Czy dane nieodpowiednie zachowanie kwalifikuje się jako mobbing, czy może raczej dyskryminacja? Oto garść informacji o tym, jak rozróżnia się te pojęcia.

Ustna umowa w świetle prawa

Ustna umowa w świetle prawa

Umowy ustne są zawierane częściej, niż mogłoby się wydawać. Niewielkie pożyczki w gronie rodziny czy przyjaciół, drobne remonty, prace hydraulika, elektryka czy innego specjalisty - wszystkie te działania najczęściej uzgadniane są jedynie słownie i bazują na przeświadczeniu, że obie strony dotrzymają ustalonych warunków transakcji. Co jednak zrobić, jeśli tak się nie stanie?

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Decyzja o rozwodzie pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Wymaga uregulowania wielu wspólnych spraw małżonków, z czego najważniejszą i budzącą z reguły największe emocje jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem. Kwestię tę sąd może rozstrzygnąć na kilka sposobów, przy czym bierze on pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Rozwód a wspólny kredyt

Rozwód a wspólny kredyt

Orzeczenie rozwodu często nie powoduje ustania wszelkich wspólnych zobowiązań małżonków - przykładem jest tutaj chociażby sytuacja, w której zaciągnęli oni razem kredyt. Nawet jeśli podczas sprawy rozwodowej lub w osobnym postępowaniu sąd przeprowadził podział majątku, nie oznacza to, że kwestia wspólnego kredytu także została rozstrzygnięta. Należy odróżnić sytuację majątkową małżonków od ich odpowiedzialności za zobowiązania. Jeśli umowę kredytową podpisała para, wobec banku będzie ona odpowiadała solidarnie za spłatę rat, nawet w przypadku rozstania.

Komu należy się zachowek?

Komu należy się zachowek?

W momencie gdy zmarły pomija w testamencie swoich najbliższych, mają oni prawo wystąpić o rekompensatę w postaci zachowku. Przepisy ściśle ustalają jednak, którzy członkowie rodziny spadkodawcy mogą dochodzić jego wypłaty. Komu on przysługuje i co właściwie dokładnie oznacza to pojęcie?

Mobbing w pracy - co można zrobić?

Mobbing w pracy - co można zrobić?

W obecnych czasach coraz częściej mówi się o mobbingu w pracy. Wielu pracowników czuje się dręczonych i poniżanych przez pracodawcę lub swojego przełożonego, nie wszystkie działania, które wpływają na samopoczucie i własną ocenę pracownika, kwalifikują się jednak jako mobbing. Kiedy można mówić o tym zjawisku i co zrobić w przypadku, gdy do niego dojdzie?

Separacja - kiedy jest możliwa i na czym polega?

Separacja - kiedy jest możliwa i na czym polega?

Jeszcze do 1999 roku jedynym rozwiązaniem w przypadku małżonków, którzy nie chcieli kontynuować wspólnego pożycia, był rozwód. Teraz jednak możliwe jest także mniej radykalne wyjście – separacja. W jakich sytuacjach jest ona dopuszczalna i co właściwie oznacza?

Jak znieść współwłasność?

Jak znieść współwłasność?

Współwłasność może występować w dwóch postaciach: jako współwłasność łączna (np. wspólność majątkowa małżeńska) oraz współwłasność w częściach ułamkowych. Ta druga z reguły ma charakter przejściowy i prędzej czy później któryś ze współwłaścicieli zaczyna starać się o jej zniesienie.

Przygotowanie do rozwodu - co warto wiedzieć?

Przygotowanie do rozwodu - co warto wiedzieć?

Rozwód często jest dla małżonków ogromnym stresem i przytłaczającym przeżyciem. Obie strony muszą zmierzyć się nie tylko z wielką zmianą w życiu, ale też z wieloma nerwowymi sytuacjami spowodowanymi samym procesem rozwodowym. Dlatego, by jak najbardziej zminimalizować napięcie, najlepiej przed złożeniem pozwu zebrać wiadomości, które pozwolą przygotować się na to, co nas czeka. Oto kilka informacji na ten temat, które warto poznać.